Terma dan Syarat Peraduan Scan dan Menang OH-Junior

Saya mengesahkan bahawa saya telah membaca, memahami dan bersetuju untuk menerima Terma dan Syarat yang tersenarai seperti berikut:

1. Al Fateh Alami Sdn Bhd “AFASB“ (Al Fateh Junior) ialah penganjur untuk Peraduan Scan dan Menang OH-Junior. Peraduan akan bermula dari 1 Mei 2019, jam 00:00 dan berakhir pada 31 Disember 2019, jam 23:59 (“Tempoh Peraduan”).
2. Peraduan in dibuka kepada warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas, kecuali pengarah, pekerja dan ahli keluarga terdekat Al Fateh, termasuk syarikat gabungan dan/atau syarikat bersekutu, pengedar, pengiklanan dan agensi promosi yang berkaitan (dimana mereka dirujuk sebagai Peserta). Ahli keluarga terdekat merujuk kepada pasangan, anak, ibubapa, ibu bapa mertua dan adik beradik.
Kaedah Penyertaan
3. Untuk menyertai peraduan ini, setiap peserta yang layak perlu dalam tempoh peraduan, melakukan perkara-perkara yang berikut:
a) Beli produk OH-Junior yang bernilai RM120.00 di pengedar sah Al Fateh.
b) Scan QR code Hologram yang terdapat disudut box OH-Junior menggunakan smartphone anda.
c) Gores pada QR Code Hologram untuk mendapatkan No Pin pengisian maklumat peribadi anda dan seterusnya hantar maklumat anda untuk diproses.
4. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang dikehendaki tetapi setiap penyertaan mesti dilengkapi dengan maklumat peribadi anda untuk pihak pengurusan AL Fateh membuat cabutan.

AFASB berhak untuk membatalkan penyertaan peserta sekiranya maklumat anda salah, tidak lengkap dan tidak jelas. Penyertaan yang lambat, tidak lengkap dan tidak sah akan dibatalkan secara automatik.

Hadiah Peraduan
5. Anda berpeluang untuk memenangi Hadiah Utama x 1: Produa Bezza. Beserta hadiah mingguan seperti barangan elektrik.
6. Hadiah Utama tidak termasuk cukai jalan, insurans, caj penghantaran dan lain-lain caj perkhidmatan/pengendalian. Warna kenderaan mungkin berbeza daripada paparan iklan dan tertakluk kepada ketersediaan stok dan budi bicara AFASB.
7. Semua hadiah adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat yang dinyatakan dalam surat pengesahan/surat perjanjian hadiah/baucer hadiah atau mana-mana yang berkenaan. Hadiah mingguan akan dicabut undi menerusi LIVE Facebook Al Fateh Junior HQ. Seramai 11 orang pemenang akan diumumkan dan akan dihubungi secara LIVE dan hanya perlu menjawab 1 soalan Mudah. Pemenang yang berjaya menjawab soalan akan diPoskan hadiah tersebut. Sekiranya panggilan cabutan bertuah tidak menjawab panggilan atau memberi jawapan yang salah, maka akan dicabut undi sekali lagi untuk pemenang yang lain.
8. Hadiah utama sebuah kereta Produa BEZZA mesti dituntut dalam tempoh 60 hari dari tarikh pemberitahuan. Segala perbelanjaan yang terlibat dalam penebusan dan/atau penggunaan hadiah adalah ditanggung oleh pemenang sendiri. Semua hadiah yang tidak dituntut akan dibatalkan oleh ASASB 60 hari selepas tarikh pemberitahuan.
9. AFASB berhak untuk menggantikan sebarang hadiah dengan hadiah lain yang mempunyai nilai yang sama tanpa sebarang notis. Semua hadiah tidak boleh dipindah milik, dikembalikan atau ditukar kepada sebarang bentuk atas alasan apa pun. Anggaran nilai hadiah adalah betul pada masa percetakan atau iklan. Semua hadiah akan diberikan dalam keadaan “sedia ada”.
10. AFASB tidak akan bertanggungjawab atas sebarang salah tafsir berkenaan dengan hadiah yang ditawarkan dan diterbitkan dalam sebarang bahan media, pemasaran atau pengiklanan. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, AFASB tidak bertanggungjawab atas sebarang perwakilan dan/atau jaminan terhadap hadiah yang dianugerahkan dalam Peraduan ini. AFASB tidak akan memberi apa jua jaminan mengenai penjualan, kualiti hadiah atau kesesuaian penggunaan atas sebarang tujuan.
11. AFASB berhak menentukan cara penghantaran atau penebusan (yang mana berkenaan) hadiah pemenang. Peserta adalah bertanggungjawab atas pemberian alamat yang betul, sah dan lengkap. AFASB tidak bertanggungjawab atas sebarang hadiah yang tidak diterima. Untuk mengelakkan keraguan, AFASB tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan dan/atau kehilangan hadiah semasa proses penghantaran serta penerimaan hadiah. Pemulangan hadiah atas sebarang sebab tidak akan dilayani. AFASB tidak bertanggungjawab atas sebarang kecacatan, kehilangan, kerosakan, atau kecurian hadiah.

Pemilihan Pemenang
12. Hadiah Utama x 1 pemenang dan Hadiah Mingguan x 11 pemenang.
a) Semua penyertaan yang layak akan tertakluk kepada proses pemilihan janaan komputer untuk menyenaraikan satu (1) pemenang (“Finalis”) dan akan cabutan secara LIVE FB Al Fateh Junior HQ.
b) Finalis akan dihubungi melalui telefon dengan usaha terbaik sebanyak tiga (3) percubaan maksima, dan perlu menjawab soalan Mudah. Sekiranya panggilan tidak dijawab atau menjawab soalan yang salah, maka akan dicabut undi sekali lagi untuk pemenang seterusnya.

Lain-lain
13. Pemenang akan diumumkan melalui FB Al Fateh Junior HQ, dalam bulan Mei 2019 hingga Disember 2019 setiap minggu bagi 11 pemenang. AFASB berhak untuk mengubah tarikh pengumuman disebabkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada keadaan yang tidak dijangka jika tindak balas yang menggalakkan, dan lain-lain. Jika ada pertikaian tentang identiti peserta dan/atau aspek lain apa-apa penyertaan peserta, AFASB berhak untuk memutuskan isu itu, dan keputusannya adalah muktamad.
14. Penentuan para peserta AFASB adalah muktamad. Jika pemenang (atau mana-mana pemenang gantian) tidak dapat dihubungi, pemenang akan dianggap tidak memenangi hadiah ini. Sekiranya AFASB cuba menghubungi pemenang dan pemenang gantian dan tidak dapat memberikan hadiah kepada pemenang, maka AFASB akan mempertimbangkan hadiah ini sebagai hadiah yang tidak dituntut dan kemudiannya akan berurusan dengan hadiah dengan apa-apa cara yang difikirkan sesuai. Tiada surat-menyurat yang akan dilayan.
15. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta akan dianggap sebagai

(i) telah bersetuju dengan AFASB dan/atau penajanya (jika ada) untuk menggunakan mana-mana maklumat peserta yang termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, kesamaan, imej dan/atau suara mereka (termasuk gambar, filem dan/atau rakaman yang sama) dalam mana-mana media untuk tempoh yang tidak terhad tanpa imbuhan untuk tujuan mempromosikan Peraduan ini (termasuk sebarang hasil), atau tujuan pengiklanan dan publisiti masa depan, melainkan jika diberitahu secara bertulis kepada AFASB; dan

(ii) membaca dan memahami Terma dan Syarat ini dan bersetuju untuk terikat oleh mereka.
16. AFASB berhak untuk membuat penambahan, pindaan, pengubahsuaian kepada Peraduan ini dan bahan promosinya yang berkaitan, dan/atau membatalkan atau menangguhkan Peraduan ini dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu. Sila rujuk kepada FB Al Fateh Junior HQ untuk maklumat terkini mengenai Terma & Syarat dan mekanik Peraduan.
17. Kecuali bagi apa-apa liabiliti yang tidak boleh dikecualikan oleh undang-undang, AFASB (termasuk pegawai, pekerja dan ejen masing-masing) tidak bertanggungjawab dan tidak termasuk semua liabiliti (termasuk kecuaian), untuk sebarang kecederaan diri; atau sebarang kerugian atau kerosakan (termasuk kehilangan peluang); sama ada secara langsung, tidak langsung, khas atau berbangkit, yang timbul dalam apa jua cara daripada:

(a) sebarang masalah teknikal atau kerosakan peralatan (sama ada di bawah kawalan AFASB);

(b) sebarang kecurian, akses yang tidak dibenarkan atau gangguan pihak ketiga;

(c) apa-apa tuntutan masuk atau hadiah yang lewat, hilang, diubah, rosak atau salah arah (sama ada atau tidak selepas penerimaan mereka oleh AFASB) disebabkan oleh apa-apa sebab di luar kawalan yang munasabah terhadap AFASB;

(d) apa-apa variasi dalam nilai hadiah yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini;

(e) jika Peraduan dibatalkan atau ditangguhkan atas apa-apa sebab di luar kawalan munasabah AFASB;

(f) sebarang liabiliti cukai yang ditanggung oleh pemenang atau Peserta; atau

(g) penggunaan hadiah itu.
18. AFASB mengumpul maklumat peribadi untuk menjalankan Peraduan ini dan diizinkan, untuk tujuan ini, mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga (terletak di dalam dan di luar Malaysia), termasuk tetapi tidak terhad kepada ejen, kontraktor, penyelia perkhidmatan, pembekal hadiah dan, seperti yang diperlukan, kepada pihak berkuasa pengawalseliaan Malaysia. Penyertaan adalah bersyarat untuk memberikan maklumat ini. AFASB boleh, untuk tempoh yang tidak ditentukan, melainkan jika disaran lain, gunakan maklumat untuk promosi, pemasaran, publisiti, penyelidikan dan tujuan profiling, termasuk menghantar mesej elektronik atau menelefon Peserta. Peserta hendaklah mengarahkan sebarang permintaan untuk menarik diri, mengakses, mengemaskini atau membetulkan maklumat kepada AFASB. Semua penyertaan menjadi milik AFASB.
19. AFASB tidak membuat sebarang jaminan dan dengan ini menafikan sebarang dan semua waranti, nyata atau tersirat, mengenai sebarang hadiah atau barang lain yang disediakan oleh pihak ketiga berkaitan dengan Peraduan ini. TANPA MENGEHADKAN KELUASAN YANG DISEBUT TERDAHULU, SEBARANG ITEM ADALAH DISEDIAKAN SEBAGAI “SEDIA ADA” TANPA SEBARANG JENIS JAMINAN, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT, DAN AFASB DENGAN MENGAMBIL SEMUA JAMINAN TERSEBUT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT DAN TERSURAT, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN/ATAU PELANGGARAN SEBARANG HAK HARTA INTELEKTUAL MANA-MANA PIHAK.
20. AFASB tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kesilapan, peninggalan, gangguan, penghapusan, kecacatan, kelewatan, kegagalan dalam pengendalian atau penghantaran, kegagalan garis komunikasi, kecurian atau pemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau perubahan, apa-apa cara komunikasi, atau sebarang masalah atau teknikal kerosakan sebarang rangkaian atau talian telefon, mana-mana laman web atau aplikasi, sistem komputer dalam talian, pelayan atau penyedia, peralatan komputer, sistem, alat, perisian, kegagalan e-mel atau penerimaan kemasukan disebabkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet dan/atau perkhidmatan telekomunikasi, yang digunakan berkaitan dengan Peraduan ini.
21. Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya tidak konsisten antara kedua-dua versi Terma dan Syarat, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.